Üyelik Başvurusu
Ara

TÜZÜĞÜMÜZ

DERNEĞİN ADI:

Madde 1: Derneğin adı : ‘Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği ” dir. Kısa adı KYSD olan derneğin logosu üst sayfada gösterilen şekil, renk ve tondadır.

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2: Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3: Derneğin Amacı;

 1. a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni içinde, siyasi gaye gütmeksizin, konfeksiyon yan sanayi üreticilerinin demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp, sınai, ticari, sosyo- ekonomik, eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknolojik sermaye, fikir alış verişi ve koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, sektörle ilgili özel ve kamu kuruluşları arasında entegrasyon ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
 2. b) Konfeksiyon Yan Sanayi kolunda faaliyette bulunan üyeler arasındaki bağlılığı kuvvetlendirmek, teknolojik ve bilimsel konularda aralarında yardımlaşma ortamı yaratmak, üyelerin hammadde ve diğer ihtiyaçlarının temini hususunda resmi ve özel kuruluşlar nezdinde teşebbüste bulunmak, takip etmek, bu sanayi kolunda yapılan üretimin üstün vasıflı ve uluslararası standartlar seviyesinde olmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak, yerli imalatın iç ve dış pazarlaması hakkında araştırma yapıp, bu bilgilerden üyelerini yararlandırmak, fuar ve sergilerdeki teşhir faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olmak, üyeler arasında sosyal yakınlaşma ve yardımlaşma sağlamak, iş hayatında birlik temin etmek, dernek bünyesinde kurulacak hukuk bürosu ve bilirkişi kurulu kanalı ile üyeler arasındaki ihtilafların çözülmesine yardımcı olmak, sektörün ve üyelerin ulusal ve uluslar arası alanda hukuki sorunlarına taraf olmak,
 3. c)Uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda; Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için kendi payına düşen konularda çalışmak, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile benzeri kurum ve kuruluşlar nezdinde projeler hazırlamak, Bakanlıklar, kamu idareleri ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları nezdinde ortak projeler hazırlamak ve iş birliği yapmak,
 4. d)Derneğin üyeleri ve sektör mensupları öncelikli olmak üzere, Türk Sanayii’ne konusuyla ilgili bilimsel ve ticari bilgi akışı ve profesyonel danışmanlık hizmeti vermek üzere, organize olmaktır.

DERNEĞİN FAALİYET KONULARI ve ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

Madde 4: Dernek, amaç edindiği konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. a)Konfeksiyon Yan Sanayi esaslı hammadde ve mamulleri üreten, pazarlayan, uygulayan ve sektöre doğrudan danışmanlık desteği veren kişi, kurum ve firmalar ile, bilim ve iş adamlarını bir araya getirerek, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden üyelerini haberdar etmek,
 2. b)Konfeksiyon Yan Sanayi sektörünün verimliliğini, ürün kalitesini ve rekabet gücünü arttırmak için kalite ve standartlar konusunda faaliyette bulunan her türlü yurtiçi ve yurtdışı kurum ile işbirliği yapmak, sektörün uluslararası kalite ve çevre standartlarına ve şartlarına uygun biçimde gelişmesini ve sektörün dışa bağımlılıktan kurtulmasını sağlamak,
 3. c)Amacını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumuyla işbirliğine giderek, eğitim seminerleri düzenlemek ve sertifika vermek, ilgili kurumlarda bu sanayi dalını öğreten mesleki eğitim bölümleri açmak veya bu kurumlara katkıda bulunmak, bu konularda öğretim kurumları kurulmasını teşvik etmek, bizzat kuruluşuna katkı sağlamak, kurulmuş olanlara yardımda bulunmak,
 4. d)Verimliliği arttırmak üzere; üyeler ya da uzman kişiler aracılığıyla teknolojik ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak, öneri ve dilekleri belirleyerek, bunlardan üyelerin yararlanmasını sağlamak, bilgi bankası oluşturarak mesleki ve ticari bilgileri toplamak ve üyelerinin yararına sunmak,
 5. e)Konfeksiyon Yan Sanayi sektörü ve üyeleri ile ilgili kanun,yönetmelik, kararname, plan ve program gibi konularda görüşleri tespit ve yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,
 6. f)Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için; amaçlarıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi gösteri ve tanıtım etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,
 7. g)Amaçları doğrultusunda Konfeksiyon Yan Sanayi sektörünü tanıtmak üzere; yurt içi ve dışı sergiler veya fuarlar açmak, açılan sergi ve fuarlara iştirak etmek,
 8. h)Televizyon, dergi, kitap, broşür, sirküler ve benzeri yayınlar yaparak, üyelerini ve kamuoyunu, Konfeksiyon Yan Sanayi sektörü konusunda bilgilendirmek,
 9. i)Amaçlarını gerçekleştirmek için; Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, iş adamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip, federasyon kurmak veya kurulmuş olan federasyona katılmak,
 10. j)Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile, yurt içi ve dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, aynı amaçla yurt içi ve dışında şube veya temsilcilikler açmak ve yurt dışındaki dernek veya federasyonlara üye olmak,
 11. k)Amaçlarını gerçekleştirmek için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek amacıyla; iktisadi, sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar, kooperatifler,birlikler ve yardımlaşma sandıkları ile sosyal tesisler kurmak, kurulmuşlara katılmak, bu konuda yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıflar, dernekler vb kuruluşlarla iş birliği yapmak, dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek ticari işletmeleri kurmak, gerekli izin alınarak izinle yapılabilecek tesisleri kurmak,
 12. l)Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış taleplerini kabul etmek, yardım ve bağış yapmak, şartlı ve şartsız bağış ve vasiyetleri kabul etmek,
 13. m)Amacı gerçekleştirmek için gerekli taşınır – taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü ayni ve şahsi hakları koydurmak, kaldırmak, işletmek ve her türlü inşaatı yapmak,
 14. n)Konfeksiyon Yan Sanayi mamul ürünler ve birlikte kullanılabilecek diğer malzemeler ile; bu ürünler ve malzemelerin bilimsel, teknik ve standartizasyon alanlarında uygunluğunu belirtecek kalifikasyon ve kalite belgeleri vermek veya gerektiğinde başka kuruluşlarca bu belgelerin verilmesini sağlamak,
 15. o)Gerek konfeksiyon Yan Sanayi sektörü ve gerekse Türk Sanayii’ nin gelişiminde katkıda bulunan bilim adamı, teknisyen, bürokrat, sektör mensubu ve sanayiciler ile, bu alanda çalışma yapan öğrencilere yarışmalı veya yarışmasız teşvik veya takdir ödülleri vermek, öğrencilere burs vermek,

ve konusu ile igili benzeri faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜYELİK  ŞARTLARI

Madde 5:

 1. a)5253 sayılı Dernekler Yasası gereğince, öncelikle fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak ve dernek üyeliğine mani yasal bir engeli bulunmamak kaydıyla, 3. maddede tanımlandığı gibi; Konfeksiyon Yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya sanayi odasına kayıtlı sanayi kuruluşlarının hissedar veya işleticisi veya onların temsilcileri ve yöneticileriyle, bu sanayi kolundaki gerçek ya da tüzel kişiler, dernek üyeliği için başvurabilirler. Sanayi dallarının kurulmamış bulunduğu bölgelerden yapılacak başvurularda, Ticaret veya Sanayi Odalarına kayıtlı olmak şartıyla, yönetim kurulunun kararı ile üye olunabilir.
 2. b)Üyelik başvurusu dilekçe ve dernek’ten temin edilecek Üyelik Başvuru Formu ile birlikte yapılır. Başvuru Formu, dernek üyeliği için gerekli teknik ve ticari bilgileri içeren diğer resmi ve yeni tarihli belgeler ile birlikte verilmedikçe, işleme alınmaz. Ancak, bu eksikler sonradan tamamlanabilir. Başvurular 30 gün içerisinde yönetim kurulu tarafından olumlu ya da olumsuz yönde karara bağlanır. Yönetim kurulu, üyelik başvurusunun kabulüne karar verdiği takdirde, hangi tür üyelik kaydı yapılacağına ilişkin kararı da verir ve sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Yönetim kurulunun üyelik başvurusunu kabul etmesi halinde, başvuru sahipleri üyelik için gerekli belgeleri tamamlayarak, derneğe teslim ettikleri tarihten itibaren dernek üyesi sayılır ve üye defterine kaydedilirler.
 3. c)Dernek üyeliğine başvurmuş olan kişiler, üyelik türü ne olursa olsun dernek envanter çalışmalarına katılmak, gizli tutulmak koşuluyla; dernek tarafından gerekli görülen ve istenen her türlü bilgiyi derneğe zamanında, doğru ve tam olarak ulaştırmak, rızaları doğrultusunda görev aldıkları dernek organlarında, o organın gerektirdiği her türlü görevi tam olarak ve koşulsuz biçimde üstlenmek ve yerine getirmek, dernek üyesi sıfatıyla kişisel ticari ve sosyal kaygıları bir yana bırakıp, sektörünün yararına olabilecek çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve anlatmak, meslek etiği sayılabilecek, yazılı olmayan kural ve geleneklere de uygun davranmak, kişisel ticari ve sosyal yaşamında duyarlı, bilinçli, sosyal adalete ve hukuka saygılı ve sektörünün saygınlığına uygun düşebilecek tavır ve davranışlar içinde olmakla yükümlüdürler.
 4. d)Derneklerle ilgili mevzuat ve diğer yasaların dernek üyeliğini kısıtladığı gerçek ya da tüzel kişiler, derneğe üye olamazlar. Üyeler, üyelik başvurusu aşamasında verdikleri bilgilerin yanlış, eksik ya da asılsız olması halinde, bu durumun fark edildiği andan itibaren dernek üyeliğinin derhal sona ereceğini öğrenmiş ve kabul etmiş sayılırlar.

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Madde 6:

Dernek’te, üyelik hakları ya da şartları bakımından farklı özellikleri bulunan 3 farklı üyelik türü vardır. Üyelik türleri ile ilgili olarak; sağlanması gerekli şartlar ve belgeler ile, üye hakları açısından temel özellikler şunlardır :

 1. A) Gerçek Kişi Asli Üyelik

Gerçek kişi asli üye; 3. madde gereğince, sektörde faaliyette bulunan şirket, kurum veya kuruluşların sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyeleri veya imza yetkisine sahip üst düzey yöneticileri, veya bir tüzel kişiliğe bağlı olmaksızın münferiden sektör içerisinde aktif olarak çalışan, üyelik başvurusunu bir tüzel kişiliği temsilen yapmayıp, tüm yükümlülükleri kendi adına üstlenen üyedir.

Gerçek kişi asli üye, üyelik başvurusunu yapmakla, üyelik şartlarını haiz olduğunu ve yükümlülüğünü yerine getirmeyi kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır.

Asıl üye olabilmek için, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasa doğrultusunda düzenlenen mevzuatta şart koşulan dernek üyeliği şartlarını taşıyor olmanın yanında; onaylı nüfus cüzdanı sureti,ikametgah senedi ve fotoğraf getirmesi zorunludur.

Gerçek kişi asıl üye, gerekli aidat ve ödentisini zamanında ödemesi ve diğer gerekli yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kaydıyla; genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, önerge verme, soru sorma, aday olma veya aday gösterme, her türlü dernek faaliyetinde şahsen yer alma, tüm dernek organlarında üye olarak görev alma hakkına sahiptir. Gerçek kişi asli üye, bu hakkını bizzat kullanır.

B)Tüzel Kişi Asli Üyelik

Tüzel kişi asli üye, Konfeksiyon Yan Sanayi sektöründe faaliyette bulunan şirket, kurum, kuruluş, katma bütçeli kurum veya sivil toplum kuruluşudur.

Tüzel kişi asli üye, üyelik başvurusunu yapmakla, kendisinin ve temsilcisinin üyelik şartlarını haiz olduğunu ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul, taahhüt ve beyan etmiş sayılır. Tüzel kişiler dernek yetkili organlarının aldığı kararlara uymak zorundadır.

Tüzel kişi asli üye, üyelik başvurusunun kabulü halinde, tüzel kişilik olarak kurulduğu tarihte yayınlanmış ve kuruluşunu belgeleyen Resmi Gazete veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni, yeni alınmış faaliyet belgesini getirmelidir.

Tüzel kişi asli üye, dernekte üyelik başvurusunun kabulü sonrasında, resmen atayacağı temsilcisi aracılığı ile temsil edilir. Temsilcisinin, yetki derecesine bakılmaksızın ilgili şirket tarafından imza yetkisine sahip kılınmış olması veya tüzel kişiliğin mensubu olması zorunludur.

Temsilcinin temsil belgesinde “kurumumuzu / şirketimizi KYSD’ da Tüzel Kişi Asıl Üye temsilcisi sıfatıyla temsil etmek üzere atanmıştır” mealinde ibarenin bulunması gerekir.

Tüzel kişi asli üyeyi temsil edecek kişinin; yasal olarak veya işbu tüzüğün üyelikle ilgili diğer düzenlemeleri doğrultusunda, dernek üyeliğine bir engelinin bulunmaması gerekir. Bu doğrultuda, 5253 sayılı Dernekler Yasası’nda öngörülen temel üyelik şartları ve üye olmayı kısıtlayan düzenlemeler temsilciler için de geçerlidir.

Tüzel kişi asli üye temsilcisi, temsil ettiği üye ile ilgili belgelere ek olarak;, onaylı nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi, fotoğraf, üye tüzel kişi tarafından verilmiş resmi temsil yazısı, imza beyannamesi, temsilci üye formu ‘nu derneğe sundukları takdirde üye defterine kayıt edilir. Tüzel kişi asli üye, temsilcisini değiştirdiğini ve yerine başka temsilci atadığını en geç genel kuruldan 30 gün önceye kadar bildirmek zorundadır. Atanan yeni temsilci ile ilgili olarak temsilci için istenen yukarıdaki belgelerin de aynı tarihte derneğe sunulamaması halinde, tüzel kişi asli üye, genel kurul hazirun listesinde yer alamaz.

Tüzel kişi asli üye temsilcisi, gerekli ödentilerini zamanında yapması ve diğer yükümlülükleri yerine getirmiş olması kaydıyla,  genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, önerge verme,  soru sorma,  aday olma veya aday gösterme,  her türlü dernek faaliyetinde yer alma, tüm dernek organlarında görev alma hakkına sahiptir.

Üyeliğe başvuru aşamasında kabul etmesine rağmen, giriş ödentisinin tamamı ve yıllık ödentisinin ilk taksitinin yatırıldığına ilişkin makbuzu, tamamlaması gereken diğer belgelerle birlikte derneğe sunmayan başvuru sahiplerinin (Gerçek veya tüzel kişilerin) üyelik kaydı yapılmaz. Bu başvuru sahipleri başvurularının kabul edildiğinin yönetim kurulu tarafından kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamadıkları takdirde, başvurularını geri çekmiş sayılırlar.

 1. C) Fahri (Onursal) Üyelik:

Fahri üyeler; konfeksiyon endüstrisinin doğrudan içinde yer almamasına rağmen, mamul ürünleri, kendi üretimlerinde kullanan, sektörüne yardımcı malzeme, sarf malzemesi üreten veya tedarik eden, ürünlerini ithal eden veya satan, bu endüstriye teknoloji ve bilgi transferi, know-how, lisanslama, laboratuar hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri sağlayan, bilim veya teknoloji alanında konusunda araştırma ve çalışmalar yapmakta olan gerçek kişiler veya tüzel kişi temsilcileridir.

Fahri üyelerin, gerçek ya da tüzel kişi asli üyeler için zorunlu olan türde bir ödenti yapma yükümlülüğü yoktur. Dernekler Yasası’nda öngörülen dernek üyesi olma koşulları dışında, başka hiçbir özel koşulu sağlama zorunlulukları da yoktur. Ancak, özellikle yan sanayi bazlı fahri üye sayılacak olan fahri üyelerden, üyelik önkoşulu olarak değil, tamamen kendi rızaları ile bağış alınması konusunda yönetim kurulu yetkilidir.

Fahri üyeler, şahsen başvurularına veya dernek üyelerinden herhangi birisinin önerisine dayanarak, asli üyelerin bağlı olduğu usuller dairesinde üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma işlemlerine tabidir.

Fahri üyeler, dernek faaliyetlerinden istediklerine katılabilirler. Dernek içi toplantılarda veya toplantı dışında yönetim kuruluna muhatap olarak açıklama yapabilir, görüş ortaya koyabilir, öneride bulunabilirler. Genel kurullarda toplantı çoğunluğu hesabında dikkate alınmaz, hiçbir seçim için aday öneremez, seçme ve seçilme hakkı kullanamazlar. Derneğin faaliyetlerinden, yayınlarından ve diğer hizmetlerinden tüm diğer üyelerle aynı anda ve eşit biçimde yararlanırlar. Dernek yönetim kurulunun kararı doğrultusunda komisyonlarda görevlendirilebilirler, özel çalışmalar üstlenebilirler,  görüşlerini ve dileklerini belirtebilirler.

Fahri üyeler, Dernekler Yasası’nın genel olarak belirttiği ve KYSD tüzüğünde özel olarak vurgulanmış diğer üyelik şartlarını taşımak zorundadır. Bu şartları taşımadığı veya kaybettiği anlaşılan fahri üyenin üyeliğine, asli üyelerin tabi olduğu usuller dairesinde son verilir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 7: Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8: Üyelerin yükümlülükleri şunlardır;

Ödenti verme borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu toplantılarında belirlenir.

Diğer yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

Madde 9: A – Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten ayrılma kararını yönetim kuruluna bir dilekçe ile bildirmek suretiyle, istediği zaman dernek üyeliğinden ayrılabilir. Dilekçenin verilmesi ile birlikte üyelik sona erer. Ayrılma talebinde bulunan üyenin, derneğe ödemesi gereken, ancak ödememiş olduğu her türlü ödentisi, yasal olarak derneğe olan borç ve taahhüdü biçiminde değerlendirilir. Dernek yönetim kurulunun söz konusu ödentilerin yasal yollardan tahsiline gitme hakkı vardır. Ayrılma talebiyle ilgili yazılı bildirim derneğe ulaşmadığı sürece,  üyelik yükümlülükleri devam eder.

BÜyelikten çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 2. b) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 3. c) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 4. d) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 5. e) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen çıkarma kararına karşı yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde yönetim kurulu aracılığı ile genel kurula itiraz başvurusu yapabilir. Ancak, tüzükte gösterilen çıkarma sebeplerinin haklı sayılamayacağı şeklinde itiraz yapılamaz.

İtiraz, ilk genel kurul toplantısında görüşülüp, karara bağlanmak üzere gündeme alınır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde çıkarma kararı kesinleşir. Kesinleşen çıkarma kararına karşı üyenin mahkemeye başvurarak, iptal davası açma hakkı saklıdır.

Üyelikten çıkarılma kararı verilmiş olan üyenin derneğe ödemesi gereken, ancak ödememiş olduğu her türlü ödentisi yasal olarak derneğe borç ve taahhüdü biçiminde değerlendirilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde 10– Derneğin organları şunlardır.

 1. a)Genel Kurul
 2. b)Yönetim Kurulu
 3. c)Denetim Kurulu

GENEL KURUL

Madde 11: Genel kurul, derneğin en yetkili organıdır. Derneğe asli üye olarak kayıtlı gerçek ve tüzel kişi temsilcilerinden oluşur.

Genel kurul olağan olarak iki yılda bir, dernek merkezinin bulunduğu yerde, Mart ayında toplanır.

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı talepleri üzerine, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağırılır. Denetim kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa, dernek denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, yetkili mahalli Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile, dernek üyelerinden üç kişilik bir heyetin genel kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirilmesi istenilebilir. Mahkemece görevlendirilen kişiler, tüm giderleri derneğe ait olmak üzere, genel kurulu usulüne uygun olarak toplantıya çağırır.

ÇAĞRI USULÜ :

Madde 12:

 1. a)Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. En az 15 gün önceden, genel kurula katılacak üyeler; toplantının günü, saati,  yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek veya yazılı, ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle, toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci

toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı ve ikinci toplantıda çoğunluğun aranmayacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.

 1. b)Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler, ikinci toplantıya, (a) fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde 13: Genel kurul, katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğunun huzuru ile yapılır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ :

Madde 14: Dernek genel kurulu, ilan edilen yer ve zamanda toplanır. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen hazirun listesinde adları hizasına imza atarak, toplantıya katılırlar. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu tarafından açılır. Açılışı takiben toplantıyı idare etmek üzere; bir başkan, bir başkan vekili, bir yazman seçilir.

Toplantıyı, genel kurul başkanı idare eder. Yazman üye toplantı tutanağını düzenler ve tutanak divan heyetince imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel kurulda kararlar, kanunda ve tüzükte aksine hüküm yoksa, oy çokluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hakkında alınacak kararlarda, toplantıya katılan üyelerin en az üçte iki çoğunlukla kabul oyu kullanması şarttır.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Dernek üyeleri; dernek ile kendisi, eşi, üst ve alt soyu arasındaki hukuki bir işlem ve uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR VE KARARLARA İTİRAZ:

Madde 15: Genel kurulda yalnız gündemdeki maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması, zorunludur.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle, kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe, iptal davası açılamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp, karara bağlanır.

 1. a) Dernek organlarının seçilmesi,
 2. b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 1. e) Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 2. f) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 3. g) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

h)Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip, aynen veya değiştirilerek onaylanması,

ı) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 1. i) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, Federasyon delegelerinin seçilmesi, aidatların ödenmesi ve bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 2. j) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 3. k) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 4. l) Derneğin vakıf, kooperatif, iktisadi işletme, yardımlaşma sandığı vb birimlerin kurulması, dernek amacına ve faaliyet alanına giren (madde 3 ve 4) konularda faaliyette bulunulması,
 5. m) Derneğin feshedilmesi,
 6. n) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 7. o) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

p)Derneğin doğal yapısına göre iş kollarının sayısını belirlemek ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek,

YÖNETİM KURULU:

Madde 17: Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim kurulu üye sayısı  (11) asıl ve (11) yedek üyeden ibaret olup, genel kurulca belirlenir ve seçimler dernek üyeleri arasından gizli oyla, 2 yıl görev yapmak üzere seçilir.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASI:

Madde 18:

 1. a) Yönetim kurulu üyeleri, seçimden itibaren en geç bir hafta içinde toplanarak, aralarından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye seçerler.

Dernek, yönetim kurulu üyesi iki kişinin birlikte atacağı imza ile temsil ve ilzam olunur. Bu imzalardan birinin yönetim kurulu başkanı ve yokluğunda başkan yardımcısına ait olması zorunludur. Yönetim kurulu alacağı bir kararla temsil ve ilzama yetkili olan üyelerin kimler olduğunu tespit eder. Yönetim kurulu, derneğin temsili hakkında üyelerinden birini veya genel sekreteri yetkili kılabilir. Ancak, ilzam yetkisi devredilemez.

 1. b)Yönetim kurulu, en az üç (3) ayda bir başkan veya başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Yönetim kurulunun toplantı yapabilmesi için, üyelerden en az salt çoğunluğun toplantıda hazır bulunması gereklidir. Kararlar karar defterine geçirilerek imza edilir. Muhalif ve çekimser kalanlar, gerekçelerini kararın altına yazarak, imza ederler.
 2. c)Üst üste 3 (üç) toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer. Düşme kararını yönetim kurulu verir. Yönetim kurulu üyelerinden birinin istifası veya üyelik sıfatının kalkması sonucu boşalan yere, en çok oy alan yedek üye, yönetim kurulunca göreve çağırılır.

Yönetim kurulu üye sayısı, yedekler de vazifeye çağırıldıktan sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, denetim kurulu veya mevcut üyeler bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırır. Bu çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimliğinden, dernek üyelerinden üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirmek üzere, talepte bulunulur. Mahkemece görevlendirilen kişiler, tüm giderleri derneğe ait olmak üzere,  genel kurulu usulüne uygun olarak toplantıya çağırır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 19:

 1. a) Genel kurul kararlarını uygulamak, genel kurul kararı gerektirmeyen konularda, kanunlar ve dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak,
 2. b)Derneği temsil ve ilzam etmek (ilzam -borçlanma- yetkisi yönetimden de olsa bir kişiye ve yönetim kurulu üyesi olmayan şahıslara verilemez),
 3. c)Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantısına karar vermek ve uygulamak,
 4. d)Geçmiş çalışma dönemine ait çalışma programı raporunu ve dernek gelir ve gider hesaplarını hazırlayarak,  genel kurula sunmak,
 5. e)Gelecek çalışma dönemi için; yıllık çalışma programı ile, bütçeyi hazırlamak ve genel kurul tarafından onaylanan bütçeyi dikkate alarak, faaliyetlerde bulunmak,
 6. f)Sektörün ortak sorunları için gerekli gördüğü durumlarda, üyeleri arasından veya dışarıdan uzmanlar ile komite, kurul, konsey ve benzeri organlar teşekkül ettirmek,
 7. g)Dernek amaçlarına uygun olarak yatırımlarda bulunmak, taşınmaz kiralamak, lokal açmak,
 8. h)Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı v.b. kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar verip, genel kurulun onayına sunmak,
 9. i)Genel sekreterin ve gerekli gördüğü hallerde çalışacak diğer personelin istihdamına karar vermek, genel sekreteri atamak, azletmek, diğer personelin atanması konusunda genel sektere yetki vermek ve gerekli gördüğünde, bu personeli azletmek,
 10. j)Üye yükümlülüğü altında bulunan ödentileri belirlemek,
 11. k)Tüzük gereği, ya da genel kurul veya yönetim kurulunun prensip kararları çerçevesinde takdirname,  şilt,  maddi ödül, ya da başka tür ödüllendirme konusunda, ödüllendirme kıstaslarını belirlemek,  jüri oluşturmak,  ödül koymak ve ödülleri dağıtmak,
 12. l)Sektör mensupları, bilim adamları, teknik adamlar, yan sanayi mensupları, bürokratlar ve öğrenciler arasında, sektörün gelişmesine katkıda bulunmak üzere, yarışmalar düzenlemek ve teşvik ödülleri vermek,
 13. m) Lokal yönetmeliği ile, diğer yönetmelikleri hazırlayıp, uygulanmasını sağlamak,
 14. n) Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 15. o) Dernek amacına uygun olup, diğer organlara verilmeyen iş ve işlemleri yapmak,
 16. p) Gerekli görülen hallerde temsilcilikler açmak,
 17. r) Derneğe üye kaydı yapmak, üyelikten çıkarmak.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ:

Madde 20:

Başkanın görevleri:

 1. a) Yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda derneğin de başkanıdır. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. b) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. c) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 4. d) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 5. e) Derneğin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 6. f) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 7. g) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. h) Derneğin temsilcilik açması halinde,  temsilciliğin adresi ve görevlendirecekleri kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

iii. i) Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikler birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Başkan Yardımcısı: Yönetim kurulu kendi içinden ihtiyaca göre iki veya daha fazla kişiyi başkan yardımcısı sıfatı ile görevlendirebilir. Başkan yardımcıları, özürü halinde başkana vekalet eder. Vekalet görevini ilgili kişiye başkan verir. Yönetim kurulunca kendisine verilen diğer işleri görür.

Sekreter: Dernek içi yazışmaları yapar. Dernek defterlerinin ve evrakının muhafaza edilmesini sağlar. Gelen ve giden evrak ile üye kayıt defterlerinin düzenli tutulmasından sorumludur.

Sayman: Derneğin hesap işlerini yürütür. Buna ait muhasebe defterlerinin tutulmasını sağlar. Yıllık bütçe ve bilançoyu hazırlar. Giderlerin usulüne uygun olarak yapılmasını, derneğe ait gelirlerin alındı belgesine bağlanmasını sağlar. Emanette bulunan alındı belgelerinin muhafazasından sorumludur.

DENETİM  KURULU:

Madde 21:

Denetim kurulu, derneğin iç denetimini yapan organdır. Genel kurul tarafından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır.

DENETİM  KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 22:

Denetim kurulu, kanunlar ve diğer mevzuat hükümleri ile, dernek tüzüğünün kendilerine verdiği iç denetim görevini yerine getirir. Bu maksatla:

 1. a)Denetçiler, en geç yıllık aralıklarla derneğin gelir-gider hesapları ile, çalışmaların mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu kontrol eder,
 2. b)Kanuni defterlerin usulüne uygun olarak ve zamanında tutulup tutulmadığını kontrol eder,
 3. c)Dernek yazışmalarının sıralı olarak kaydedilip kaydedilmediğini, gelen giden evrakın dosyalarda muhafaza edilip edilmediğini kontrol eder,
 4. d) Gelir ve giderlerin geçerli belgeye bağlanıp bağlanmadığını, sıralı şekilde defterlere işlenip işlenmediğini, banka kayıtlarını da inceleyerek kontrol eder,
 5. e) Genel sekreterliğin, lokal idaresinin ve diğer birimlerin yaptığı iş ve işlemleri inceler,
 6. f)Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu genel kurul öncesi üyelere dağıtılacak şekilde hazırlar ve genel kurula havale edilmek üzere yönetim kuruluna sunar,
 7. g) Görev ve yetki alanı içinde önemli gördüğü hususlar hakkında genel kurulu ve yönetim kurulunu usulüne uygun olarak, olağanüstü toplantıya çağırabilir,

Denetim kurulu üyelerinden herhangi birinin talebi halinde, derneğe ait bilgi ve belgeler yönetim kurulunca denetçi üyelerin görüşüne sunulur.

DANIŞMA KURULU:

Madde 23: Danışma kurulu derneğin en üst danışma organıdır.

Derneğin eski başkanları danışma kurulunun doğal üyeleridir.Diğer üyeler sektörde temayüz etmiş kişiler arasından , yönetim kurulunca seçilir. Görev süresini yönetim kurul belirler.

Danışma kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Danışma kurulu üyeleri yılda en az bir kere, danışma kurulu başkanının daveti üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanarak, gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar.

Yönetim kurulu üyeleri danışma kurulu toplantılarına katılabilir, ancak görevde bulundukları sürece danışma kuruluna seçilemezler.

SEÇİMLERİN MÜLKİ İDAREYE BİLDİRİLMESİ   :

Madde 24: Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu tarafından, yönetim ve denetim kurulu asıl ve  yedek üyeleri ile danışma kururlu üyelerinin ad ve soyadları, TC kimlik numaraları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ :

Madde 25:

Dernek ticari ve üretim faaliyetlerine göre 7 ana iş kolundan oluşur.Bu iş kolları kendi arasında başkan ve yardımcılarını seçer ve yönetim kuruluna bildirirler.İş kolu başkanları yönetim kurulu toplantılarına katılır,ancak oy kullanamazlar.

İş kolları faaliyetleri konusunda yönetim kuruluna bilgi vermekle sorumludur.Yönetim kurulu iş kollarını denetlemek ve gerektiğinde müdahale etmek hakkına sahiptir.

Dernek yönetim kurulu, kendi görev ve sorumlulukları kapsamında,ihtiyaç duyulan başka çalışma komiteleri kurabilir. Bu komitelere atanacak üyeler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu, komitelerde görev alacak dernek üyesi ve personelinin görev süresini istediği biçimde belirleyebilir, komite üyelerini istediği biçimde değiştirebilir.

GENEL SEKRETERLİK :

Madde 26:

 1. a) Atama: Genel sekreterin atanması, görevden alınması ve ücretinin tespiti yönetim kurulunca yapılır. Yönetim kurulu bu görevi kendi içinden bir üyeye de verebilir.Genel sekreterlik görevinin yönetim kurulu içinden bir üyeye verilmesi halinde,kendisine ücret verilip verilmeyeceği,verilecekse miktarı genel kurul tarafından karara bağlanır.Ancak,bu kişinin kamu görevlisi olması halinde ücret ödemesi yapılamaz..

b)Genel Sekreterlik Bürosu: Genel sekreterlik bürosuna, genel sekreterin talebi ve yönetim kurulunun onayı ile, istatistik, teknik, idari, mali ve diğer konularda yardımcı olacak elemanlar alınabilir.

Yönetim kuruluna karşı, genel sekreterlik bürosunun tüm görev, sorumluluk ve yetkileri açısından genel sekreter doğrudan ve tam sorumludur.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 27:

 1. a) Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, haber toplamak, ilgili yayınları ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakkında yönetim kurulunu ve gerektiğinde üyeleri bilgilendirmek,
 2. b) Bilgi akışının ve haberleşmenin düzenli işlemesini temin etmek,
 3. c) Yönetim ve denetim kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak,
 4. d) Dernek çalışmaları hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,
 5. e) Üç ayda bir düzenlenecek bilanço ile mali durumu tespit etmek ve yönetim ve denetim kurullarını bilgilendirmek,
 6. f) Üyelik ile ilgili konuları yönetim kuruluna sunmak ve alınan karar doğrultusunda işlemlerini yapmak,
 7. g) Üyelik aidatlarını ve diğer gelirlerin tahsil edilmesini sağlamak ve bölgenin en büyük mülki idare amirliğinden temin edilen yetki ile alındı belgesi kesmek,
 8. h) Dernekte bulunan diğer personeli yönetmek ve çalışmalarını denetlemek,
 9. i) Ana tüzüğün öteki maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
 10. j) Yönetim kurulu kararı ile derneği temsil etmek, yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 11. k) Genel sekreterlik biriminde yer alan tüm büro personeli arasında görev dağılımı yapmak, koordinasyonu sağlamak, ilgili personelden rutin veya özel çalışma raporları istemek, ilgili personelin çalışmaları ve elde ettikleri bulguları yönetim kuruluna ve yönetim kurulunca uygun görülecek diğer kişi, kurum, kuruluş ya da makamların bilgisine ve kullanımına hazır hale getirmektir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 28: Derneğin gelirleri

 1. A) Giriş Ödentisi:Giriş ödentisi derneğe üye olacaklar tarafından bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Özelliği olan durumlarda (başka derneklerin bu dernekle birleşme isteğinde bulunması,fuar ve benzeri etkinliklere dışarıdan katılmak isteyenler vb.) yönetim kurulu giriş ödentisini almayabilir veya miktarını değişik tutabilir.
 2. B) Yıllık Ödenti:Aidat ve masraflara katılım payı adı altında iki türde alınır.

a)Aidat: Her üye için tek ve eşit aidat geçerlidir. Yıllık ödenti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

b)Masraflara Katılım Payı: Yönetim kurulu, genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda, üye firmaların veya gerçek kişi üyelerin temsil ettikleri firmaların kurulu kapasiteleri, bir önceki yıl

gerçekleşen üretimleri ve bilançolarını dikkate alarak, üyelerden, bulundukları kademelere göre ödemeleri gereken masraflara katılım payı tutarlarını kendisi tespit eder ve üyelerine bildirir. Söz konusu kademeler 1. grup, 2. grup, ve 3. grup olarak adlandırılır. Aynı firmadan 1’den çok üye bulunması halinde, ilk üye dışındaki üyeler 3. gruba dahil edilir.

Yönetim kurulu, hem bu gruplar için geçerli olacak yıllık masraflara katılım payını,  hem de derneğin acil gelir artışı ihtiyacı ortaya çıktığı takdirde, aynı yıl içinde masraflara katılım payının belirlenmiş meblağa ilaveten ne kadar daha arttırılacağını da, genel kurul tarafından verilecek olan yetkiye dayanarak kararlaştırabilir. Genel kurulca aksine karar alınmadıkça, bir yıl içinde 2 defadan fazla ve yılın başında belirlenmiş olan meblağın toplam olarak 2 katından daha fazla masraflara katılım payı artışı yapılamaz. Yönetim kurulu alacağı artış kararında, artışın bir sonraki yılda da geçerli olup olmayacağını tespit eder ve üyelerine bildirir.

 1. C)Yapılacak bağış ve yardımlar, borçlanma karşılığı alınacak yardımlar,
 2. D)Derneğin mal varlığından ve amaçlara uygun faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 3. E)Amaçlarını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu; iktisadi, sınai işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler.
 4. F) Diğer gelirler

GELİR GİDER İŞLEMLERİ:

Dernek gelirleri, (Dernekler yönetmeliği EK-17’ de örneği bulunan) “alındı belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (dernekler yönetmeliği EK-13 te örneği bulunan) “gider makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (dernekler yönetmeliği EK-14 te örneği bulunan) “ayni yardım teslim belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (dernekler yönetmeliği EK-15 te örneği bulunan) “ayni bağış alındı belgesi” ile kabul edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ESASLARI:

Madde 29: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini sürdürebilmek ve gayri menkul alınması için ihtiyaç duyduğu takdirde, yönetim kurulu kararı ile bankalardan, finans kurumlarından, üyelerinden veya diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir. Bu borçlanma nakit olarak olabileceği gibi, finansal kiralama ve benzeri finansal yöntemlerle, ya da mal veya hizmetleri kredili olarak satın almak biçiminde de olabilir. Derneğin borçlanma limiti, borçlanmanın gerçekleşeceği yıl için yapılmış olan tahmini bütçedeki gelir beklentileri toplamından daha fazla olamaz. Borçlanmanın bütçe gelirlerinden fazla olmasını gerektirecek bir zorunluluk olması halinde, olağanüstü mali genel kurula gidilerek, tahmini bütçe revizyonu yoluna gidilebilir.

Bankalar ve finans kurumları dışındaki tüzel veya gerçek kişilere olan borçlanmalarda faiz ve finansman masrafı üstlenilemez.

DERNEĞİN ŞUBESİ:

Madde 30: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şube açabilir. Şube açma kararı verildiğinde, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Dernek şubeleri, 5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca kendilerine ait bir tüzüğe sahip olamayıp, işbu dernek tüzüğüne doğrudan bağlıdırlar. Tüzükte belirtilenler dışındaki tüm yasal sorumluluk ve prosedürler ile işleyiş açısından, bağımsız bir dernek ve tüzel kişilik kimliği taşırlar. Şube açılması halinde derneğin mevcut dernek merkezinin adı “ Dernek Genel Merkezi “ şeklinde kullanılır.  Tüzük olarak genel merkeze bağımlılığa ek olarak, dernek genel merkez genel kurulunun izni veya onayı olmadan, şubeler kendi adlarına hiçbir taşınır veya taşınmaz mal, hak veya ayrıcalığa sahip olamaz ve hak veya mallar üzerinde tasarrufta bulunamazlar. Dernek genel merkez yönetim kurulunun bilgisi ve onayı olmaksızın, veya dernekten bağımsız olarak, derneğin kimliğini, tüzel kişiliğini ve toplumdaki yerini etkileyecek faaliyetler, davranışlar, ya da açıklamalarda bulunamazlar.

 1. A) Şubelerin kuruluşu:Şubeler, derneğin tüzüğünde belirtilen hedef ve amaçları doğrultusunda yapılabilecek faaliyetleri yerel olarak daha etkin biçimde gerçekleştirmek üzere, o yörede yaşayan, derneğin asıl üyesi olmak için gerekli tüm şartları haiz olan ve dernekler yasasında belirtilen sayıda kişinin, yine yasada belirtilen prosedüre uygun biçimde şube kurmak isteğiyle, derneğe yapacakları başvurunun, dernek yönetim kurulunda uygun bulunarak kabul edilmesi sonrasında, dernek genel kurulunun onayına sunulması ve genel kurulun da olumlu yönde karar vermesiyle kurulurlar.
 2. B)   Kuruluş Yeri : Şubeler, Türkiye içerisinde  il veya büyükşehirlere bağlı  metropolitan ilçe merkezlerinde kurulabilirler. Yurt dışında kurulacak şubeler konusunda, şubenin kurulacağı yerleşim biriminin il veya ilçe merkezi olup olmaması hususunda dernek genel kurulunun vereceği karar esastır.
 3. C)   Şube üyeliği : Dernek şubelerinin üyeleri, dernek tüzüğünde üyeler için öngörülen tüm özellikleri taşır,  üyelik başvurusunda kullanabilecekleri hak ve yetkilerle  sahip olacakları sorumluluklar açısından  Dernek tüzüğünün ilgili maddelerine uyar, tüzükte belirtilen türde üyelik sınıflaması çerçevesinde sınıflandırılır ve ayrı bir dernek kimliğindeki dernek şubesi üyesi olarak, dernekler yasasının ve dernek tüzüğünün üyelere verdiği tüm hak ve yetkileri tüzük çerçevesinde kullanır; tüm sorumlulukları da aynı doğrultuda taşır ve uygularlar. Dernek şubesi üyeleri, dernek üyesi sayılmaz ve dernek genel merkezi bünyesinde, dernek üyeleriyle eşit muamele, hak ve sorumluluk talebinde bulunamazlar.
 4. D)Şube Organları :Şubeler, 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın  zorunlu kıldığı tüm organlara sahiptir.

Şubelerin organları ve oluşum şekli aşağıdaki gibidir:

 1. a) Şube Genel Kurulu:Oluşum, çağrı usulü, toplantı yeter sayısı, toplantı usulü, toplantıda görüşülecek hususlar bakımından şube genel kurulları, dernek genel kurulu ile aynı özellikleri taşırlar. Şube genel kurulları iki yılda bir, genel merkez derneğinin yapacağı genel kuruldan en az iki ay önce olmak üzere, ocak ayında toplanır. Genel kurul sonrasında genel kurul toplantı tutanağı, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, disiplin kurulu raporu genel kurulca kabul edilmiş olan gelir-gider ve kesin hesap tabloları, gelecek yılın tahmini bütçesi ve diğer eklerle birlikte dernek genel merkezine gönderilmek zorundadır.

Şube genel kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

a.1) Dernek organlarının seçimi,

a.2)Yönetim ve denetim raporlarının görüşülmesi ile, yönetim kurulunun ibrası,

a.3) Kesinleşmiş gelir-gider tablosu ve bilançonun görüşülerek kabulü veya reddi ile gelecek  dönemlere ait bütçenin görüşülerek kabulü,

a.4) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde şube genel kurullarınca yapılması belirtilen görevlerin    ifası,

a.5) Dernek genel kurulunda şube delegesi olarak görevlendirilecek üyelerin seçimi,

a.6) Mevzuatta şubelerin yapmalarına izin verilmeyen faaliyetlerden olmaması ve dernek tüzüğüne aykırı olmaması kaydıyla, üyelerin veya şube yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda amaca uygun diğer genel kurul çalışmalarının yapılması.

 1. b) Şube Yönetim Kurulu     :Şubelerin yönetim kurulları 5 asıl ve 3  yedek üyeden oluşmak üzere, şube genel kurulları tarafından gizli oy ile 2 yıl için seçilirler. Oylamada eşit oy alan adaylar arasında kura çekilerek görev alacak üye belirlenir. Yönetim kurulunun çalışma esasları ile görev ve yetkileri madde-16 ve devamında belirtilmiş olan dernek genel merkez yönetim kurulunun çalışma esasları, görev ve sorumlulukları ile aynıdır. Söz konusu maddelerde belirtilenlere ek olarak, şube yönetim kurulları bazı ek görevleri de yapmakla yükümlüdürler. Şube yönetim kurullarının belirtilen bu görevlerini yapmayarak veya eksik yapmak suretiyle dernek tüzüğüne, ilkelerine ya da amaçlarına zarar verdiği sabit görüldüğü veya denetçi raporlarına yansıdığı takdirde, genel merkez dernek yönetim kurulu, mevcut yönetim kurulunun görevden alınarak, yasada öngörülen en kısa süre içerisinde olağanüstü genel kurula gidilmesi ve yeni yönetim kurulu seçilmesi istemiyle adli makamlara başvurabilir. Böyle bir uygulama veya suiistimale dayanarak şubenin kapatılması prosedürünü başlatabilir.

Şube yönetim kurullarının ek görevleri şunlardır:

b.1) Dernek genel merkez yetkili organlarınca yapılması istenilen ve dernek hedef ve

amaçları doğrultusunda yapılması gerekli her türlü çalışmanın yapılması,

b.2) İstenilen tüm bilgi ve raporların istenildiği biçimde, zamanında ve tam olarak

düzenlenerek, dernek genel merkezine veya diğer resmi ya da özel kurumlara sunulması,

b.3) Dernek genel merkez yönetim kurulunun tüm derneği ilgilendiren kararları, ilanları

veya uygulamalarından kendi üyelerinin ve yerel çevrelerindeki ilgililerin haberdar

edilmesi,

b.4) Şube genel kuruluna, dernek genel kurulunda şubeyi temsil etmek üzere seçilecek şube

üyelerinin önerilmesi,

b.5) Derneğin yerel çevrede temsil edilmesi.

 1. c) Şube Denetim Kurulu      :Şube denetim kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmak üzere, şube genel kurulları tarafından gizli oy ile ve 2 yıl için seçilirler. Madde-19 ve devamında  belirtilmiş olan  dernek genel merkez denetim kurullarının tüm görev ve yetkilerine, çalışma esaslarına ve sorumluluklarına  şube tüzel kişiliği  çerçevesinde  sahiptirler.
 2. d) Şubenin Dernekte Temsili :Derneğin genel faaliyetleri içerisinde şubeler, şube yönetim kurulu tarafından yetki belgesi düzenlenen kişiler tarafından temsil edilirler.

Dernek genel kurulunda şubeler,  şube genel kurulu tarafından seçilmiş ve zamanında adları dernek genel merkezine bildirilmiş olan 3 ( üç ) üye tarafından temsil edilirler. Şube temsilcilerinin tüm seçimler için veya genel kurul gündeminde oylanan konular için oy kullanma hakları, komisyonlara, başkanlık divanına, çalışma gruplarına seçilme hakları vardır. Ancak, dernek yönetim ve denetim kurullarına seçilme hakları yoktur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ   :

Madde 31: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılır. Genel kurul denetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin defterleri, yazışmaları, fatura ve makbuzları, banka hesap hareketleri v.b. belge ve kayıtları, ilgili kamu görevlileri tarafından denetlemeye güncel olarak hazır tutulur. Bu maksatla dernek denetim kurulu üyelerinden her biri, bu evrak ve kayıtların düzenli olarak tutulup tutulmadığını ve denetime hazır olup olmadığını en çok yıllık aralıklarla kontrol eder ve raporunu düzenler. Gerekli durumlarda yönetim kurulu ve diğer ilgilileri uyarır. Yönetim kururlu bu uyarıları dikkate almak zorundadır.

DERNEĞİN DEFTERLERİ :

 1. a) Madde 32: Dernek, mevzuat doğrultusunda tutulması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 33: Dernek tüzüğü, genel kurul kararı ile değiştirilebilir. İlan edilen gündemde yazılı olmak kaydı ile, değiştirme teklifi yönetim kurulu veya dernek üyelerinin onda birinin yazılı isteği üzerine genel kurulda görüşülür. Toplantıya katılanların üçte iki ekseriyetiyle karara bağlanır. Tüzük değişikliği teklifi toplantı sırasında gündeme alınamaz. Genel kurulca onaylanan tüzük değişikliği divan heyetince imzalanır ve yayınlanır.

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ :

Madde 34: Dernek genel kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Karar alabilmek için toplantıya üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki ekseriyetle karar vermesi şarttır.

Ancak, birinci toplantıda üçte iki ekseriyet sağlanamazsa, ikinci toplantıda nitelikli çoğunluk aranmaz. Bu toplantıda hazır bulunanların üçte iki ekseriyetle vereceği kararla dernek tüzel kişiliğine son verilebilir. Derneğin feshi kararı yönetim kurulu tarafından yedi (7) gün içinde mahalli mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir.

TASFİYE ŞEKLİ :

Madde 35: Derneğin tasfiyesine fesih kararının kesinleşmesinden veya kendiliğinden dağılma halinin ilgili makamca tespitinden sonra başlanır. Genel kurulca tasfiye kurulu seçilmemiş ise, tasfiye iş ve işlemi mevcut yönetim kurulunca yerine getirilir. Varsa, derneğin alacakları  tahsil edilir, borçları ödenir. Tasfiye sonrasında kalan mal ve haklar bir bütün halinde genel kurulca aksine alınmış bir karar olmadığı takdirde, dernek merkezinin bulunduğu yerdeki Milli Eğitim Vakfı’na, böyle bir vakıf yok ise mahalli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER :

Madde 36: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar hakkında; Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURUCULARI:

ADI SOYADIBABA ADIDOĞ.YERİ-TARİHİTAB.MESLEĞİİKAMET ADRESİ1-Hikmet TanrıverdiMehmetPütürge/1962T.C.SanayiciAlaybey Sk. Merter2-Rıfat KarkaşonYudaİst/1955T.C.TicaretSezai Selek Sk. 21/4 Teşvikiye/İst.3-Şahin MetinAzizPütürge/1956T.C.SanayiciNaci Kasım Sk.No:41/24 Bahçelievler/İst.4-Samiyel Jilber YeşilbağcıyanAvadisİst/1963T.C.SanayiciBaharistan Sk.No:17/6 Yeşilköy/İst.5-Fikret PoyrazMustafaHorsana/1959T.C.SanayiciSelvi Sk.no:6/1 Merter6-Moris LeviJakİst./1956T.C.SanayiciPoyrazcık Sk. 23/12 Teşvikiye/İst.7-Adem GürZiyaNiksar/1951T.C.SerbestProf.B.Üçok Mh. C Bl.F Kap.D.44 Ataköy8-Tuncel OlgunerCevdetİst./1957T.C.TicaretDerya Sk.No:21/5 Ş.köy9-Yaşar SertkayaHasanİst./1953T.C.SerbestA.Necdet Uran Cad.No:23/2 B.evler/İst.10-Kahraman ÖztürkAziz Kayaİst./1958T.C.TicaretGülden Sk. 6/22 Göztepe11-Jozef Aboresiİsakİst./1946T.C.SanayiciFatih Cad.4/6 Merter12-Adnan ÇetinkayaTevfikMesudiye/1963T.C.TekstilTepecik Y.Alkent Sk. D.2 Beşiktaş13-Moris PardoJakİst./1951T.C.TicaretŞ.Kesebir Cd.30/11 Beşiktaş14-Osman S.GüntekiŞerifHilvan/1964T.C.SerbestDikilitaş Doğan Sk. N:41/1215-Selim SeverMehmetDereören/1963T.C.SerbestAkasya Sk. No:9/12 K.Köy16-Hayati MetinMevlütBolvadin/1946T.C.TornacıKartaltepe A.Yolaç Sk. N:12/417-Ali Erdal ErsoyReşatİst./1944T.C.SanayiciOrman Sk. No:1 Florya18-Haluk TuncelMehmet NuriKaraman/1945T.C.TicaretRagıp Emeç Sk. N:12/5 Suadiye19-Cihat KaplanoğluAhmetVan/1956T.C.SerbestVankulu Sk.N:7/6 Bakırköy20-Mehmet YüzükçüBekirRefahiye/1958T.C.Serbest55 Sk.No:55/3 Z.Burnu21-Şerif ÖzhanAhmetEruh/1961T.C.TicaretHürriyet Cd.No:88/22 Y.bosna22-Mehmet SertKamilBeyşehir/1929T.C.TicaretFerittek Sk.No:20/7 Kadıköy23-H.Hüsnü ÖzerSüleymanİst./1961T.C.EsnafA.Yolaç Sk.N.10/8 B.köy24-Hüseyin AvcıAliKuşak/1962T.C.Serbest105/2Sk.No:5/4 Z.burnu25-Teoman TürkkanMustafaErzurum/1957T.C.TicaretBülbül Sk.5/23 Şişli26-Sezai BoyrazFevziHorise/1954T.C.TekstilYurtbey Sk. No:11 Kağıthane27-Muharrem ErdoğanHüseyinDivriği/1962T.C.SerbestR.Paşa Cad. 15/11 Avcılar28- İlhan NuhpaşaoğluZekiİst./1960T.C.İmalatN.Kemal Cd.19/5 Ş.evler29-İsmail GerçekHaydarDivriği/1953T.C.SerbestK.Çekmece N:224/8 Ambarlı30-Ara ŞahmanOhannesTahran/1955T.C.SerbestBaruthane Cd.N:104 Şişli31-Halil ÖztürkHüseyinKeçili/1952T.C.Müh.Hisaraltı Sk.A-4 Bl.K.M.Paşa32-Leon KastoyanoYasefİst./1939T.C.Sanayiciİskenderoğlu S.10/4 Şişli33-Aydın AdanurİdrisYağmurca/1957T.C.SanayiciSelvi Sk.no:14/1 Merter34-Reşat GülenİsmetKeşan/1952T.C.Sanayici4.Kıs.T.O.174/7 Ataköy35-Ali Murat BaşkayaYaşarİst./1959T.C.SanayiciKortel Korusu 9/3 Beşiktaş36-M.Can PembecioğluHikmetİst/1958T.C.SanayiciFatih Cad.1-2 Merter37-Çetin ErgunH.TekinAnkara/1956T.C.SanayiciYıldızçiçeği Sk. 37/1 Beşiktaş38-Kemal ParsN.Kemalİst/1955T.C.SanayiciValikonağı Cd.N:20 İst.39-Osman AltuğA.İhsanYozgat/1945T.C.SanayiciYüksel Sk.13/1 Merter40-Aslan YılmazHüseyinMesudiye/1968T.C.SanayiciÇağlar Sk. N:7 Kağıthane

Ek madde : İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 06.05.2010 tarih, 34-073-023 sayılı tüzük değişikliği ile ilgili yazısı kapsamında, yönetim kurulunca hazırlanarak gündeme alınıp genel kurulun onayına sunulan ve tam metni yukarıda yazılı bulunan iş bu tüzük değişikliği, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneğinin 10.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiş olup, değişiklik metni divan heyetince imzalanarak yöneyim kurulu başkanına teslim edilmiştir. 10.04.2012

Divan Başkanı

Divan Başkan Yardımcısı                                                                  Divan Yazmanı